Nederland geeft steeds meer

Eindhoven, 9 september 2016 – Het Economisch Bureau van ING publiceerde onlangs het volgende interessante artikel over de markt voor goede doelen.
Opvallend daarin is dat tweederde van de bevolking weinig vertrouwen heeft in goede doelen, maar dat ook tweederde wel geeft en ook steeds meer geeft.
Topsport for Life doet er alles aan om het vertrouwen dat wij van onze donateurs en sponsoren krijgen te behouden. Onder andere door de kosten zo laag mogelijk te houden en ook maximale transparantie te geven over de besteding van onze gelden. Wij verantwoorden ons door elk jaar een bestuursverslag- en jaarverslag te publiceren op onze website.
Geeft u ook om ons goede werk voor mensen die leven met een levensbedreigende ziekte? Word dan vandaag nog ‘Vriend’ van Topsport for Life of lid van de ‘Club van 250’

 


 

Vergrijzing goed voor nieuws voor maatschappelijke organisaties

24 augustus 2016

Twee op de drie consumenten hebben weinig vertrouwen in goede doelen. Toch steunt een grote meerderheid goede doelen. Vooral veertigplussers zijn relatief gulle gevers. Onder jongeren is het aantal gevers kleiner. Zij geven ook minder en liever incidenteel, bijvoorbeeld via collectes of acties van vrienden. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau, mede gebaseerd op de ING Vraag van Vandaag onder 53.300 respondenten per dag. Nederlandse huishoudens besteden zo’n 3 miljard euro per jaar aan collectes, donaties en contributies. Dat bedrag is in tien jaar tijd met ruim 1 miljard toegenomen. Het ING Economisch Bureau verwacht de komende jaren een verdere toename.

Weinig vertrouwen, toch vaak geven

Een grote meerderheid van consumenten (67%) zegt weinig vertrouwen te hebben in goede doelen. Toch weerhoudt dat veel van hen niet één of meerdere goede doelen te steunen. Slechts één op de drie zegt helemaal geen goede doelen te steunen, twee op de drie doen dit wel. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het steunen van goede doelen. Financiële steun, bijvoorbeeld via lidmaatschap of collectes, is verreweg het populairst (44%).

Meer ouderen steunen goede doelen dan jongeren

Ouderen steunen vaker goede doelen dan jongeren. Ruim 70% van de veertigplussers zegt dit te doen, tegen 63% van de dertigers en slechts 55% van de twintigers. Bij ouderen is die steun bovendien vaker financieel van aard dan bij jongeren. Ze doneren gemiddeld ook hogere bedragen. Dat jongeren minder geven past in een trend. Sinds begin jaren ’90 besteden 45-minners gemiddeld zo’n 40 a 50% minder aan goede doelen en maatschappelijke organisaties dan 45-plussers, blijkt uit cijfers van het CBS. Naarmate jongeren ouder worden en meer financiële ruimte hebben, kunnen en willen ze blijkbaar meer geld aan dit soort zaken besteden.

Jongeren steunen liever incidenteel

Jongeren en ouderen hebben ook andere voorkeuren als het gaat om de manier van geven. Ouderen maken het liefst structureel en automatisch geld over. Jongeren geven juist graag incidenteel, via collectes of eenmalige acties. Zij geven ook vaker dan ouderen aan ‘toevallig’ een doel te steunen, bijvoorbeeld doordat vrienden of kennissen meedoen aan sportwedstrijden of evenementen. Voor ouderen is de reputatie/bekendheid van het doel juist relatief belangrijk.

Ziektebestrijding belangrijkste goede doel, met name voor ouderen

De top 3 van doelstellingen waar respondenten graag steun aan verlenen is:

1. Gezondheid

2. Natuur, milieu, dieren

3. Ontwikkelingshulp en mensenrechten

Vooral ouderen doneren vaak aan goede doelen die gericht zijn op gezondheid. Zij worden zelf ook vaker met de gevolgen van ziekte geconfronteerd dan jongeren. Jongeren kiezen juist vaak voor natuur en milieu, of voor ontwikkelingshulp. Geven voor kerk- en levensbeschouwing is voor ouderen ook belangrijker dan voor jongeren (het aandeel gelovigen onder ouderen is ook hoger).

Huishoudens steunen maatschappelijke instellingen met 3 miljard euro per jaar

Nederlanders spenderen steeds meer geld aan goede doelen en maatschappelijke instellingen. In 2013 gaf een gemiddeld huishouden naar eigen zeggen bijna 400 euro per jaar weg aan collectes, donaties en contributies, zo blijkt uit het meest recente CBS Budgetonderzoek*. Dit betekent, uitgaande van 7,5 miljoen huishoudens, een totaalbedrag van zo’n drie miljard euro per jaar. Dat is ruim een miljard euro meer dan tien jaar terug. Met name de contributies namen toe, de uitgaven aan donaties en collectes stegen minder sterk.

Bedrag per huishouden neemt sterk toe

De stijging – van maar liefst 60% – wordt met name veroorzaakt doordat we per huishouden meer uitgeven (stijging van 41%, waarbij de helft wordt verklaard door inflatie). Daarnaast speelt de vergrijzing een rol: ouderen geven meer dan jongeren, dit verklaart 8% van de toename. Tot slot wordt eveneens 8% van de stijging veroorzaakt door de groei van de bevolking en het aantal huishoudens.

ING verwacht verdere toename van giften

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het totaalbedrag waarmee huishoudens maatschappelijke instellingen steunen de komende jaren verder zal oplopen. Huishoudens staan er financieel een stuk beter voor nu de werkloosheid daalt en velen er in koopkracht weer op vooruit gaan. Daarnaast zet de vergrijzing door: het aandeel 45-plus huishoudens groeit verder en deze groep geeft meer uit aan goede doelen dan jongeren. Tot slot zal ook de verdere groei van het aantal huishoudens bijdragen aan een hoger totaalbedrag.

Geven na de dood

Naast actieve giften zal ook het bedrag aan ‘postume’ bijdragen naar verwachting toenemen. Ouderen die overlijden zijn namelijk steeds rijker dan eerdere generaties. Een deel van hen laat geld na aan maatschappelijke instellingen. 4% van de zeventigers zegt ‘zeker’ een deel van de erfenis te zullen doneren. Nog eens 4% uit deze leeftijdsgroep zegt dit ‘waarschijnlijk’ te zullen doen, blijkt uit de ING Vraag van Vandaag.
* Dit is een representatieve enquête onder huishoudens. De cijfers zijn gebaseerd op bedragen die mensen zelf opgeven. Het CBS schaart alle collectes, donaties en contributies aan maatschappelijke instellingen onder de noemer ‘goede doelen’. Hier vallen bijvoorbeeld ook contributies aan vakbonden, politieke partijen en extra bijdragen aan sportverenigingen onder. Cijfers van goede doelen zelf bevestigen de toename: de inkomsten uit eigen fondsenwerving van de grootste goede doelen namen tussen 2003 en 2013 met zo’n 40% toe, zo blijkt uit het jaarlijkse Volkskrant-onderzoek naar goede doelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *