Privacyverklaring

Topsport For Life logo 2019 - kopie

Stichting Topsport for Life verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Stichting Topsport for Life (hierna Topsport for Life). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Topsport for Life gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke 
Topsport for Life is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Topsport for Life vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Topsport for Life jouw persoonsgegevens? 
Topsport for Life verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

 2. Het voeren van de gasten-, vrijwilligers- en donateursadministratie.

 3. Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden.

 4. Het bevragen van gasten, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek.

 5. Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).

 6. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.

 7. Onze bedrijfsvoering.

 8. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 9. Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Topsport for Life verwerkt persoonsgegevens via onder andere onze administratie en de website van Topsport for Life. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Topsport for Life. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Topsport for Life jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Topsport for Life?
Topsport for Life verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).

 2. Bankrekeningnummer (IBAN).

 3. Telefoonnummer.

 4. Geboortedatum.

 5. Geslacht.

 6. E-mailadres.

 7. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de gasten opgeslagen).

Topsport for Life kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn.

Topsport for Life verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief 
Topsport for Life biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze gasten, vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee je je kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt. 

Hoe zorgt Topsport for Life voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 
Topsport for Life gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Topsport for Life deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Topsport for Life kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Topsport for Life maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden 
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Topsport for Life kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Topsport for Life verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen 
Topsport for Life bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen? 
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Topsport for Life. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dis is echter slechts mogelijk voor zover Topsport for Life nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor Topsport for Life maakt.

Stuur je verzoek naar:

Stichting Topsport for Life
T.a.v. Administratie 
Torenallee 3 
5617 BA Eindhoven

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging 
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Topsport for Life passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Topsport for Life neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag 
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Google Analytics
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.

 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw behoeften aan laten sluiten. 

Privacybeleid van derden 
Op de website van Topsport for Life kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Topsport for Life behorende, websites. Topsport for Life kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018
Topsport for Life behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *